اعضا

حجت الاسلام دکتر حجت اله ذاکر: رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات

دکتر محمد قهدریجانی: دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات

حجت الاسلام طیبی: رئیس استانی و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دکتر عطااله ابطحی: عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات

دکتر جواد رزمی: عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات

دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی: عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات

کوشا گلکار: نماینده مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات

سید محمدرضا موسوی: نماینده مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات

مقداد یزدانی: نماینده مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات

سرکار خانم غلامی: کارشناس دبیرخانه نشریات دانشجویی واحد علوم و تحقیقات